POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES PLATFORMY DLA FARMACEUTÓW

 

I. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy pod adresem: www.postroniefarmaceuty.pl (dalej „Użytkownicy”)

II. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1. Definicje

· Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.postroniefarmaceuty.pl;

· Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;

· Administrator – Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, e-mail: aflofarm@aflofarm.pl, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, dalej Aflofarm;

· Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

· Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

· Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

 

§ 2. Administrator, dane kontaktowe

Administratorem danych Użytkownika jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, e-mail: aflofarm@aflofarm.pl (dalej „Administrator”).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres daneosobowe@aflofarm.pl.

 

§ 3. Zasady i cele

I. Kategorie przetwarzanych danych

Jeżeli Użytkownik korzysta z podstawowych funkcjonalności tj. przegląda Platformę bez korzystania ze szkoleń, Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: adres IP Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Platformy w postaci szkoleń, Administrator przetwarza dodatkowo dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w tym takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. Jeśli Użytkownik zamawia wybraną przez siebie nagrodę, Aflofram przetwarza również informację o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej, a także adres, pod który ma zostać doręczona przesyłka. W przypadku, gdy Aflofarm ma obowiązek wystawić Użytkownikowi PIT-11 w związku z zamówieniem przez niego nagrody, Administrator przetwarza także dodatkowe dane w postaci nr PESEL, daty urodzenia oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wystawienia PIT-11.

 

II. Podstawy i cele przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

1. umowy w celu zapewnienia realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (zaakceptowany przez Użytkownika Regulamin Platformy) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. rejestracji konta na Platformie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Platformie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. podjęcia działań na podstawie dobrowolnie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) w związku z dostarczaniem aktualnych informacji o produktach, treści marketingowych oraz informacji handlowych w formie newsletter’a;

5. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami)) (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO);

6. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku postępowania reklamacyjnego i konieczności rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z działaniem Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celach podatkowych, m.in. wystawienia dla Użytkownika, który wybrał nagrodę formularza PIT-11 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

8. korzystania ze strony Serwisu i zapewnienia jej prawidłowego działania- podstawą prawną przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu,

9. prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy jego funkcjonowania, dopasowania treści Serwisu do zainteresowań Użytkownika i zwiększenia sprzedaży - podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

III. Okres przechowywania danych

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, tj. ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze szkoleń lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku dopasowania treści Platformy Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi – dane będą przetwarzane w tych celach, do momentu cofnięcia zgody lub do czasu zakończenia korzystania z Platformy, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia umowy.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, dane osobowe mogą być one przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że Administrator ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Użytkownika. Administrator nie może przetwarzać danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

 

Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez złożenie oświadczenia pod adresem e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl.

Wszelkie prawa mogą Państwo zrealizować wysyłając wiadomość na adres: daneosobowe@aflofarm.pl.

 

IV. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być: - firmy wysyłkowe, świadczące usługi kurierskie lub przewozowe;

- dostawcy rozwiązań informatycznych (np. usługa mailingowa);

- dostawcy systemów informatycznych i sprzętu informatycznego;

- firmy ubezpieczeniowe,

- dostawcy usług telekomunikacyjnych;

- firmy utylizujące dokumenty;

- uprawnione organy władzy publicznej;

- podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, konsultingowe.

 

V. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,

2. prawo do sprostowania danych,

3. prawo do usunięcia danych,

4. prawo do ograniczenia przetwarzania,

5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

6. prawo do przenoszenia danych oraz

w przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Profilowanie

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących zawału serca) oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z

Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie.

 

VII. Zasady

Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.

 

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych. W tym celu informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany; dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 

Przetwarzając dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom, których dane dotyczą. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. utraty poufności, dostępności lub integralności) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, Administrator poinformuje Państwa o takim zdarzeniu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego upoważnieni pracownicy, podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Aflofarm.

 

POLITYKA COOKIES

§ 1. Definicja

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatową nazwę. Pliki cookies często zawierają w sobie informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer, który identyfikuje urządzenie Użytkownika, ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

2. Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia.

3. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

§ 2 Cel wykorzystywania cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

1. świadczenia Usług;

2. dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; np. pliki cookies mogą rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;

4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika

Administrator wykorzystuje Pliki cookie w celach statystycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.

 

§ 3 Rodzaje plików cookies

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies wewnętrznych ze względu na ich długość życia:

1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

Ponadto, Administrator wykorzystuje cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają one między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

 

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies ze względu na cele, jakim służą:

• niezbędne pliki cookie - te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu;

Opcjonalne pliki cookie:

Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę.

Są to cookies:

• funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można

dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;

• statystyczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;

• reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

 

§ 4 Informacje dodatkowe

Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały wyjaśnione przez poszczególne przeglądarki: 1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 2. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 3. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 4. Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

 

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia" lub „Ustawienia" i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje zwykle dostarcza

producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

Sesyjne pliki cookie

Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 

Stałe” pliki cookie

„Stałe” pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Pod poniższym linkiem znajduje się lista plików cookie wraz z okresem ich żywotności

Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

 

§ 5. Dostęp osób trzecich do plików Cookies

1) W ramach naszych ofert online korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Pani/Pana zgody. Cookies statystyczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym Serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów IP.

Dostawca: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Warunki: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ Rezygnacja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Ustawienia prywatności: https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_intro&pli=1

 

Więcej informacji o Google Analytics: Jeśli wyraziłeś zgodę, nasza strona internetowa może korzystać z Google Analytics 4. Stroną wykonawczą dla użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania: Google Analytics 4 wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. W Google Analytics 4 anonimizacja adresu IP jest domyślnie włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazany przez Pani/Pana przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

 

W ramach platformy Google Analytics korzystamy z narzędzia Consent Mode v2. Consent mode v2 umożliwia dostosowywanie zbierania danych analitycznych w zależności od zgody, której udziela Użytkownik. Narzędzie to pozwala zbierać pliki cookies w celach analitycznych i marketingowych, tylko wtedy jeśli użytkownik wyrazi zgodę. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody nie będzie możliwości zbierania danych w tych celach

 

Odbiorcami danych są/mogą być w szczególności:

• Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO)

• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

• Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA uzyskają dostęp do danych przechowywanych przez Google.

 

2) Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, USA. Menedżer tagów Google może gromadzić pewne dane zbiorcze dotyczące uruchamiania tagów, aby śledzić i udostępniać informacje diagnostyczne o stabilności systemu, wydajności jego działania i jakości instalacji. Dane te nie obejmują adresów IP użytkowników ani żadnych identyfikatorów pomiaru powiązanych z konkretną osobą. Menedżer tagów Google nie zbiera, nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych informacji o użytkownikach witryn, w tym odwiedzanych przez nich adresów URL, oraz wspomnianych wyżej informacji diagnostycznych. Wyjątek stanowią dane zapisywane w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są w całości usuwane w ciągu 14 dni od otrzymania.

 

Więcej informacji o tym, jak Google Tag Manager korzysta z zebranych danych, znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi: https://support.google.com/tagmanager/answer/7157428?sjid=11585760675700610593-EU Polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zasady korzystania z Menedżera tagów Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

 

Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

1) Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

2) Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.

3) Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.