Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY PO STRONIE FARMACEUTY 

 

Warunkiem korzystania z Platformy www.postroniefarmaceuty.pl (dalej „Platforma”) oraz otrzymania świadczeń usług drogą elektroniczną (dalej „Usługa”) przez Aflofarm, jest dokładne zapoznanie się z treścią poniższego regulaminu Platformy (dalej „Regulamin”) oraz Polityki Prywatności. Korzystanie z Platformy jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. 

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy dostępnej pod adresem internetowym: www.postroniefarmaceuty.pl, której właścicielem jest spółka Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Pabianicach przy
  ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014115, NIP 7311821205, REGON 472871255, kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500,00 PLN (dalej: „Aflofarm”).
 2. Usługi dostępne za pośrednictwem Platformy skierowane są wyłącznie do pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, będącej: magistrem farmacji, kierownikiem apteki, lub technikiem farmacji, którzy są zatrudnieni w aptece na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, bądź prowadzą działalność gospodarczą,  (dalej łącznie jako „Użytkownicy”).
 3. Platforma przeznaczona jest do korzystania przez Użytkowników i dokonywania za jej pośrednictwem czynności prawnych pozostających w bezpośrednim związku z wykonywaną przez nich działalnością zawodową. 
 4. Platforma umożliwia:
 1. Farmaceutom – podnoszenie kompetencji zawodowych i zdobywanie punktów w ramach procesu kształcenia ustawicznego (szkolenia ciągłe) – na zasadach wskazanych w pkt. V Regulaminu,
 2. Technikom Farmacji – odbywanie szkoleń zakończonych certyfikatem uczestnictwa – na zasadach wskazanych w pkt. VI Regulaminu,
 3. Farmaceutom i Technikom – odbywanie szkoleń produktowych – na zasadach wskazanych w pkt.VII Regulaminu,
 4. Farmaceutom i Technikom – po wyrażeniu odrębnej zgody dokonania subskrypcji biuletynu informacyjnego zawierającego m.in. informacje handlowe (dalej: "Newsletter") na wskazany adres poczty elektronicznej; korzystanie z usługi Newslettera reguluje Regulamin Newslettera dostępny na stronie internetowej Platformy.
 1. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika jest dobrowolne i  bezpłatne. 
 2. Zasady korzystania z Platformy reguluje niniejszy Regulamin. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Platformy, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Aflofarm.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Platformy, oraz przestrzegać jego postanowień przez cały okres korzystania z Platformy.  
 4. Korzystanie z Platformy nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. Dodatkowo żadne działania Użytkownika Platformy nie mogą naruszać praw osób trzecich i być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
 5. Pytania lub uwagi dotyczące Platformy oraz wszelkiego rodzaju problemy techniczne należy zgłaszać na adres mailowy: postroniefarmaceuty@aflofarm.pl lub pisemnie na adres Aflofarm podany w pkt I.1 powyżej. Na kopercie powinien się znaleźć dopisek: do redakcji www.postroniefarmaceuty.pl

 

 1. Użytkownicy
 1. Użytkownicy powinni aktualizować dane zgromadzone na Platformie w miarę konieczności. Aflofarm nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Użytkownika nieaktualnymi danymi.
 2. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto na Platformie, zarejestrowane na swoje imię i nazwisko oraz kod apteki. W przypadku gdy Użytkownik posiada dostęp do więcej niż jednego kodu apteki, należy wybrać tylko jeden kod apteki.
 3. Z jednego konta na Platformie może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
 4. Użytkownik nie może udostępniać swojego dostępu do Platformy osobom trzecim.
 5. Poprzez rejestrację na Platformie, Użytkownik zobowiązuje się do:
 1. przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z Usług z poszanowaniem praw innych Użytkowników oraz osób trzecich,
 3. używania udostępnionych Usług i narzędzi dostępnych na Platformie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie wykorzystywania Platformy dla obejścia prawa,
 4. nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Platformy,
 5. terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z Usług świadczonych przez Aflofarm.
 1. Zasady działania Platformy i warunki techniczne
 1. Możliwość korzystania z Platformy uzależniona jest od dokonania rejestracji, wymaganej od wszystkich Użytkowników. Rejestracja Użytkownika na Platformie następuje przez:
 1. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 2. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego umieszczonego na Platformie:
  • nr licencji Kamsoft Użytkownika, 
  • nr operatora/pracownika w Kamsoft przypisanego do Użytkownika,
  • adresu poczty elektronicznej,
  • imię i nazwisko,
  • stanowisko: magister farmacji / technik farmacji / kierownik apteki
 3. udzielenie Aflofarm zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. aktywację konta Użytkownika bez zbędnej zwłoki po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych. Aktywacja następuje poprzez akceptację linku aktywacyjnego przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 5. w przypadku Użytkowników, których apteka należy do programu Aflofarm Plus – potwierdzenie swojej tożsamości w systemie aptecznym Kamsoft poprzez aktywację odpowiedniego przycisku w szczegółach programu partnerskiego Aflofarm Plus. Instrukcja o tym gdzie znajduje się przycisk zostanie przesłana w procesie rejestracji.
 1. Przy składaniu zamówienia na wybraną nagrodę w zamian za punkty uzyskane za szkolenia produktowe, o których mowa w pkt VII  Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest przekazać dodatkowo następujące dane:
 1. informację o prowadzeniu bądź nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 2. adres, pod który ma zostać doręczona przesyłka;
 3. w przypadku, gdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego na Aflofarm ciążyć będzie obowiązek wystawienia informacji PIT-11 dla Użytkownika w związku z zamówieniem przez niego nagrody – m.in. PESEL, właściwy Urząd Skarbowy, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wystawienia PIT-11.Użytkownik może także podać swój numer telefonu, za pomocą którego Aflofarm będzie prowadził działania marketingowe i promocyjne, o ile Użytkownik wyrazi na nie zgodę przy wprowadzaniu danych,
 4. numer telefonu Użytkownika.
 1. Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Platformy i dostępnych Usług to: 
 1. sprawnie działająca przeglądarka internetowa m.in.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera, 
 2. zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowszej.
 1. Po dokonaniu rejestracji na Platformie tworzone jest indywidualne, przypisane do  Użytkownika konto (dalej „Konto”). W poszczególnych zakładkach na Koncie znajdować się będą informacje dot. punktów uzyskanych za poszczególne szkolenia, katalogi nagród i inne informacje. 
 2. Użytkownik może w każdym czasie zdecydować o rezygnacji z korzystania z Platformy i likwidacji swojego Konta. Konto zlikwidować można poprzez kontakt z Aflofarm za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Platformie w zakładce Kontakt.  Po likwidacji Konta wszystkie zgromadzone punkty za szkolenia i inne zapisane na Koncie informacje przepadają, bez prawa do ekwiwalentu. Zaleca się w związku z tym wykorzystanie zgromadzonych na Koncie punktów za szkolenia produktowe przed likwidacją Konta. W skutek likwidacji konta, Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług świadczonych przez Aflofarm.
 3. Aflofarm zastrzega możliwość odmowy rejestracji Użytkownika na Platformie, bądź zlikwidowania konta Użytkownika jeżeli:
 1. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawnymi, bądź obyczajowymi,
 2. Użytkownik nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Aflofarm,
 3. Użytkownik podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji,
 4. Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności posiada więcej niż jedno konto (w tym zarejestrowane na więcej niż jeden kod apteki) – w takim przypadku Aflofarm usunie wszystkie konta Użytkownika bez możliwości wykorzystania punktów zebranych na tych kontach.
 1. W przypadku naruszenia mniejszej wagi, Aflofarm po rozpatrzeniu sprawy indywidualnie może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu konta Użytkownika.
 2. Aflofarm poinformuje Użytkownika o zawieszeniu lub likwidacji konta za pośrednictwem adresu e-mail, podanym przy rejestracji.
 1. Informacje na temat zdrowia
 1. Korzystającemu z Platformy Użytkownikowi nie przysługuje status pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Wszelkie informacje zawarte w jakichkolwiek publikacjach zamieszczonych na Platformie mają charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w związku z tym żadnej informacji nie należy rozumieć jako:
 1. udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. badania pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
 3. zalecenia zastosowania produktów leczniczych,
 4. zalecenia użycia wyrobów medycznych,
 5. konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia zabiegów medycznych lub podjęcia terapii,
 6. zapewnienia, że produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych,
 7. stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii
 1. Umieszczenie na Platformie informacji na temat określonych produktów, badań czy zabiegów nie stanowi zalecenia do ich zastosowania, zaś przywołanie opinii lekarza lub specjalisty nie stanowi zalecenia do postępowania zgodnie z tą opinią. Użytkownik podejmując decyzję o zastosowaniu produktu, przeprowadzeniu badania czy zabiegu bez uprzedniej konsultacji lekarskiej, wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, działa na własną odpowiedzialność.
 2. Brak zamieszczenia w jakiejkolwiek publikacji Platformy ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku/leków nie może być rozumiany przez Użytkownika jako wskazanie, że taki lek/leki są bezpieczne, skuteczne lub odpowiednie dla Użytkownika bądź innych osób. 
 1. Prawo autorskie 
 1. Platforma oraz dostępne na niej treści chronione są prawem autorskim. Zawartość Platformy nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana. Aflofarm wyraża zgodę na przeglądanie treści i drukowanie/powielanie fragmentów treści dostępnych na Platformie wyłącznie dla użytku osobistego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione. 
 2. Nazwy produktów, zamieszczone na Platformie, są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie użyte na Platformie inne znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione, w związku, z czym dostępu do Platformy nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących na Platformie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich znaków.

 

 1. Zasady podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia ciągłe 
 1. W ramach Platformy dostępny jest system szkoleniowy dla Użytkowników, oferujący szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla Farmaceutów, które umożliwiają doskonalenie wiedzy w zakresie nauk farmaceutycznych poprzez zdalne nauczanie jako jedną z form kształcenia ciągłego Farmaceutów.
 2. Materiały szkoleniowe, dostępne na Platformie w ramach tej usługi, dostarczane są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 
 3. Za udział w szkoleniu za pośrednictwem Platformy i uzyskanie pozytywnego wyniku testu jednokrotnego wyboru dostępnego w ramach Platformy, sprawdzającego zdobytą w ramach szkolenia wiedzę (dalej „Test”), Użytkownik uzyskuje punkty edukacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 4. Po ukończeniu szkolenia i poprawnym rozwiązaniu testu Użytkownik ma możliwość, za pośrednictwem Platformy:
  1.  dla magistrów farmacji - wydruku certyfikatu wystawionego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu i wskazującego na liczbę i rodzaj uzyskanych przez Użytkownika punktów edukacyjnych (dalej: „Certyfikat”).  
  2. dla techników farmacji - wydruku certyfikatu wystawionego przez Aflofarm Farmacja Polska potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu i wskazującego na liczbę i rodzaj uzyskanych przez Użytkownika punktów certyfikowanych (dalej: „Certyfikat”).  
 5. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest odbycie szkolenia oraz zaliczenie Testu. 
 6. Wydruk Certyfikatu jest możliwy bezpośrednio po zaliczeniu Testu.
 7. Warunkiem zaliczenia Testu jest wskazanie minimum 60% prawidłowych odpowiedzi. 
 8. Czas na rozwiązanie Testu jest nieograniczony. 
 9. Do rozwiązania Testu można przystąpić wielokrotnie, aż do zaliczenia Testu. Po zaliczeniu Testu i naliczeniu punktów edukacyjnych Użytkownik nadal ma dostęp do szkolenia, którego dotyczył test, lecz sam test nie jest ponownie dostępny dla danego Użytkownika – nie jest możliwe ponowne zdobycie punktów edukacyjnych za to samo szkolenie i przypisany do niego test. 
 10. Wynik Testu jest automatycznie przypisywany do Konta Użytkownika, ze wskazaniem liczby i rodzaju uzyskanych przez Użytkownika punktów edukacyjnych. 
 1. Warunki udziału w Szkoleniach produktowych:  
 1. Zasady ogólne:
  1. Szkolenia produktowe dostępne za pośrednictwem Platformy pozwalają doskonalić wiedzę w zakresie produktów, z którymi Użytkownicy stykają się w swojej działalności zawodowej. 
  2. Ze szkoleń produktowych korzystać mogą Użytkownicy zarówno będący jednocześnie użytkownikami programu partnerskiego Aflofarm Plus (dalej „Program Aflofarm Plus”) jak i nie będący jego użytkownikami.
  3. Szkolenia obejmują zarówno produkty lecznicze jak i nie będące produktami leczniczymi (takie jak suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki i inne). 
  4. Za odbycie szkolenia produktowego i uzyskanie pozytywnego wyniku Testu jednokrotnego wyboru, dostępnego w ramach Platformy i sprawdzającego wiedzę zdobytą w ramach szkolenia, Użytkownik ma możliwość zdobycia punktów, które może wymieniać na nagrody, wskazane w katalogu przypisanym dla rodzaju szkolenia i rodzaju Użytkownika.
  5. Zasady wymiany punktów na nagrody oraz rodzaj możliwych do uzyskania nagród różnią się w zależności od tego, czy szkolenie dotyczy produktu leczniczego czy produktu nie będącego produktem leczniczym, oraz od tego, czy Użytkownik korzysta z Programu Aflofarm Plus czy też nie.
  6. Punkty zbierana za szkolenie produktowe przypisane są do jednego konta powiązanego z daną Apteką i numerem operatora. W przypadku zmiany numeru operatora punkty zebrane na pierwotnym koncie Użytkownika przepadają.  
 2. Odstępstwa od zasad ogólnych wskazanych w niniejszym punkcie VII.
  1. Ilość punktów, które można zdobyć za poszczególne szkolenia wskazana będzie każdorazowo przy danym szkoleniu. 
  2. Warunkiem uzyskania punktów jest odbycie szkolenia i zaliczenie Testu. Warunkiem zaliczenia Testu jest wskazanie 100% prawidłowych odpowiedzi. Czas na rozwiązanie testu jest nieograniczony. W przypadku zaliczenia Testu nie jest możliwe ponowne do niego przystąpienie, natomiast w przypadku niezaliczenia Testu Użytkownik może przystępować do Testu, aż do jego zaliczenia.
  3. System automatycznie nalicza Użytkownikowi punkty za odbyte szkolenie i zaliczony Test. Ilość punktów, które zgromadził Użytkownik wskazana będzie na Platformie w zakładce Baza Nagród na Koncie Użytkownika. 
  4. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowego naliczenia punktów lub braku ich naliczenia przez system, należy niezwłocznie powiadomić Aflofarm, wysyłając informację na adres mailowy podany w pkt I.9 niniejszego Regulaminu.
  5. Aflofarm zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany ilości punktów  możliwych do uzyskania za poszczególne szkolenia, jak również liczby punktów warunkujących otrzymanie poszczególnych nagród zawartych w katalogach. Aflofarm zawiadomi Użytkownika o takiej zmianie poprzez aktualizację liczby punktów przypisanych do szkolenia. W przypadku braku akceptacji zmiany Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z usług dostępnych na Platformie i likwidacji Konta zgodnie z pkt II.5 powyżej.
  6. W zakładce Baza Nagród na Koncie Użytkownika Użytkownik będzie miał dostęp do katalogów nagród dedykowanych dla rodzaju szkolenia i rodzaju Użytkownika zgodnie z postanowieniami pkt. VII 2 – 5 poniżej. Do każdej nagrody przyporządkowana jest liczba punktów, za którą daną nagrodę można otrzymać. 
  7. Aflofarm zastrzega sobie prawo usunięcia z katalogu nagród danej nagrody lub dodania do katalogu nagród nowych pozycji. Aflofarm zawiadomi o zmianie katalogu nagród poprzez zamieszczenie nowego katalogu na Platformie. W przypadku braku akceptacji zmiany Użytkownik ma prawo do rezygnacji z  korzystania z usług dostępnych na Platformie i likwidacji Konta zgodnie z pkt III.5 powyżej. 
  8. Wyboru i zamówienia nagrody Użytkownik dokonuje na Platformie. Aby prawidłowo dokonać zamówienia nagrody Użytkownik musi podać prawidłowe i zgodne z prawdą dane osobowe, wskazane w pkt. III 1 oraz 2 Regulaminu oraz numer telefonu. Z chwilą dokonania wyboru nagrody na Platformie pomniejszona zostanie ilość punktów na koncie Użytkownika o taką liczbę punktów, jaka przypisana jest w katalogu nagród do wybranej przez Użytkownika nagrody. 
  9. Użytkownik może dokonać wyboru nagrody z katalogu nagród obowiązującego na dzień złożenia zamówienia. 
  10. Aflofarm zastrzega możliwość chwilowej niedostępności danej nagrody. W przypadku, gdyby Użytkownik dokonał wyboru i zamówienia nagrody, która chwilowo nie jest dostępna, system zawiadomi Użytkownika o braku jej dostępności i zamówienie tej nagrody będzie niemożliwe.
  11. Uprawnienie Użytkownika Platformy do punktów i nagrody jest niezbywalne, co oznacza, że nie mogą być przekazywane innemu Użytkownikowi. Punkty gromadzone przez różnych Użytkowników nie mogą być łączone. Punkty zdobyte na Platformie nie tracą ważności po upływie 12 miesięcy od ich uzyskania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to punktów zdobywanych w ramach programu Aflofarm Plus i na zasadach opisanych w pkt VII.2 Regulaminu.
  12. W przypadku podjęcia przez Aflofarm decyzji o zakończeniu szkoleń produktowych lub zakończeniu funkcjonowania Platformy – o czym Aflofarm zawiadomi Użytkowników – zgromadzone punkty powinny zostać wykorzystane do ostatniego dnia trwania szkoleń lub funkcjonowania Platformy. Punkty niewykorzystane w powyższym terminie nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent i podlegają anulowaniu. Z tytułu anulowania niewykorzystanych punktów Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Aflofarm.
  13. Nagrody zostaną przesłane do Użytkownika na adres wskazany w trakcie składania zamówienia w terminie 60 dni od dnia złożenia zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy uzyskanie nagrody od jej producenta lub dystrybutora będzie niemożliwe w tym terminie, Aflofarm powiadomi Użytkownika o przedłużeniu terminu wysyłki. 
  14. Odbiór nagrody podlega potwierdzeniu przez Użytkownika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej firmie kurierskiej. W przypadku braku odbioru nagrody przesłanej przez Aflofarm do Użytkownika, Aflofarm zapewnia Użytkownikowi możliwość odbioru nagrody w siedzibie Aflofarm przez okres jednego miesiąca od daty zwrotu nagrody z firmy kurierskiej do Aflofarm, bądź ponownego wysłania nagrody na wskazany adres, na koszt Użytkownika. Brak odbioru nagrody w ww. terminie oznaczać będzie rezygnację Użytkownika z prawa do otrzymania nagrody, bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Aflofarm. W tym przypadku punkty nie podlegają zwrotowi na Konto Użytkownika. 
  15. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić przesyłkę przy osobie dostarczającej nagrodę i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub wad przesyłki zażądać od przewoźnika sporządzenia protokołu, w którym wymienione zostaną wszelkie uszkodzenia przesyłki a także inne uwagi i zastrzeżenia co do stanu przesyłki.
  16. W przypadku nagród, w związku z którymi udzielana jest gwarancja, Aflofarm w momencie przekazania nagród ceduje na rzecz Użytkownika wszelkie potencjalne roszczenia wynikające ze stosunku gwarancji. 
  17. Punkty edukacyjne zebrane na Platformie nie tracą ważności po upływie jednego roku od dnia ich zdobycia. 
  18. Wydanie Użytkownikowi Nagrody w ramach Platformy, ale tylko Nagrody zamówionej z katalogu edukacyjnego i katalogu Aflofarm Plus Demo, o wartości nieprzekraczającej jednorazowo 200 zł korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z powyższym na Organizatorze nie spoczywa obowiązek wystawienia i przekazania Użytkownikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu informacji PIT-11.
  19. W przypadku przekazania nagrody na rzecz  Użytkownika, który prawo do nagrody uzyskał w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, na Aflofarm nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji PIT-11. W takiej sytuacji Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany będzie do samodzielnego wykazania wartości otrzymanej nagrody jako przychód z działalności gospodarczej.
 3. Postanowienia szczególne w zakresie szkoleń dla Użytkowników korzystających z Programu Aflofarm Plus dot.  produktów nie będących produktami leczniczymi:
  1. Punkty zdobyte przez Użytkowników korzystających z Programu Aflofarm Plus za udział w szkoleniach dotyczących produktów nie będących produktami leczniczymi są dodawane do ogólnego salda punktów zebranych przez Użytkownika w Programie Aflofarm Plus w tej aptece, której nr KAMSOFT zostanie podany na etapie tworzenia Konta. .
  2. Użytkownik korzystający z Programu Aflofarm Plus może wymieniać punkty, o których mowa w pkt 3.1. powyżej, na nagrody wskazane w katalogu nagród Programu Aflofarm Plus, na zasadach określonych regulaminem Programu Aflofarm Plus.
  3. Do punktów uzyskanych przez Użytkowników korzystających z Programu Aflofarm Plus za szkolenia dotyczące produktów nie będących produktami leczniczymi, zasad wymiany ich na nagrody i reklamacji zastosowanie mają postanowienia regulaminu Programu Aflofarm Plus. Postanowienia zawarte w pkt VII.1 „Zasady ogólne” oraz inne postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim regulamin Programu Aflofarm Plus nie stanowi inaczej.  
 4. Postanowienia szczególne w zakresie szkoleń dla Użytkowników korzystających z Programu Aflofarm Plus dot. produktów będących produktami leczniczymi:
  1. Punkty zdobyte przez Użytkowników korzystających z Programu Aflofarm Plus za udział w szkoleniach dotyczących produktów leczniczych nie powiększają salda punktów zebranych przez Użytkownika w Programie Aflofarm Plus, lecz zapisywane są na Koncie Użytkownika w ramach Platformy.
  2. Punkty, o których mowa w pkt 4.1. nie tracą ważności po upływie 12 miesięcy i Użytkownik może wymieniać na nagrody wskazane w katalogu nagród za szkolenia dot. produktów leczniczych. Nagrody te mają wartość nieprzekraczającą kwoty 100 złotych, związane są z praktyką medyczną lub farmaceutyczną i opatrzone znakiem reklamującym Aflofarm lub produkt leczniczy.
 5. Postanowienia szczególne w zakresie szkoleń dla Użytkowników nie korzystających z Programu Aflofarm Plus dot.  produktów nie będących produktami leczniczymi: 
  1. Punkty zdobyte przez Użytkowników nie korzystających z Programu Aflofarm Plus za udział w szkoleniach dotyczących produktów nie będących produktami leczniczymi, nie tracą ważności po upływie 12 miesięcy i Użytkownik może wymienić je na dostępne w katalogu nagrody. 
  2. Wartość nagród, o których mowa w pkt. 5.1. nie może przekraczać 200 zł, a każda nagroda opatrzona jest logo Aflofarm lub produktu Aflofarm poprzez jego umieszczenie na opakowaniu produktu. 
 6. Postanowienia szczególne w zakresie szkoleń dla Użytkowników nie korzystających z Programu Aflofarm Plus dot.  produktów leczniczych:
  1. Punkty zdobyte przez Użytkowników nie korzystających z Programu Aflofarm Plus za udział w szkoleniach dotyczących produktów leczniczych Użytkownik może wymieniać na nagrody wskazane w katalogu nagród za szkolenia dot. produktów leczniczych. Nagrody te mają wartość nieprzekraczającą kwoty 100 złotych, związane są z praktyką medyczną lub farmaceutyczną i opatrzone znakiem reklamującym Aflofarm lub produkt leczniczy.

 

 1. Reklamacje 
 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości Aflofarm.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Platformy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy Użytkownika.
 3. Reklamacje dotyczące wad nagród i nieprawidłowości naliczania punktów, ich odliczania w związku z wyborem nagrody oraz ich anulowaniem Użytkownik może zgłaszać na adres email wskazany w pkt I.9 niniejszego Regulaminu lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt. 
 4. Reklamacja powinna zawierać:
 • Login używany przez Użytkownika przy logowaniu się na Platformę,
 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres i nazwę apteki,
 • przyczynę reklamacji (rodzaj reklamowanej nagrody, opis wad i uszkodzeń nagrody, lub nieprawidłowości w naliczeniu, odliczeniu lub anulowaniu punktów).
 1. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 
 2. Aflofarm rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o decyzji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku, gdy nagroda objęta jest gwarancją udzieloną przez jej producenta lub dystrybutora Aflofarm  może powiadomić Użytkownika, iż w związku z określonymi rodzajami wad ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających ze stosunku gwarancji. 
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Aflofarm – w zależności czego reklamacja dotyczy – wymieni wadliwą nagrodę na nagrodę pozbawioną wad, usunie wadę bądź skoryguje liczbę punktów na koncie Użytkownika.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych Użytkownika jest Aflofarm
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym w sposób wiążący funkcjonowanie Platformy.
 2. Aflofarm zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w trakcie funkcjonowania Platformy. Użytkownik będzie informowany o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Platformy. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik uprawniony jest do rezygnacji z uczestnictwa na Platformie. Brak rezygnacji z uczestnictwa na Platformie oznacza, że Użytkownik akceptuje Regulamin w nowym brzmieniu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z usług dostępnych na Platformie i likwidacji Konta zgodnie z pkt II.4 powyżej.
 3. Wszelkie informacje o zmianach wprowadzonych przez Aflofarm do Regulaminu oraz dodatkowe informacje o Platformie, Aflofarm umieszcza na Platformie. Takie umieszczenie informacji przez Aflofarm jest traktowane, jako skuteczne powiadomienie Użytkowników o zmianach.
 4. Aktualny Regulamin dostępny jest na Platformie oraz w siedzibie Aflofarm, przy ul. Partyzanckiej 133/151 w Pabianicach.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PLATFORMY DLA FARMACEUTÓW

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy dla farmaceutów pod adresem: www.postroniefarmaceuty.pl ( dalej „Użytkownicy”)

 1. Informacje ogólne
 2. Kategorie przetwarzanych danych
 3. Podstawy i cele przetwarzania
 4. Okres przechowywania danych 
 5. Odbiorcy danych
 6. Prawa Użytkownika
 7. Profilowanie 
 8. Informacje ogólne

 

Administratorem danych Użytkownika  jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, e-mail: aflofarm@aflofarm.pl (dalej „Administrator”)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych osobowych Użytkownika i możliwości realizacji jego praw w związku z przetwarzaniem danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania i uwagi należy przesyłać na adres daneosobowe@aflofarm.pl.

 

 1. Kategorie przetwarzanych danych
 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z podstawowych funkcjonalności tj. przegląda Platformę bez korzystania ze szkoleń, Administrator przetwarza dane wyłącznie takie jak: adres IP Użytkownika oraz tzw. pliki cookie. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z funkcjonalności Platformy w postaci szkoleń, Administrator przetwarza dodatkowo dane wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, w tym takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. W przypadku, gdy Aflofarm ma obowiązek wystawić Użytkownikowi PIT-11 w związku z zamówieniem przez niego nagrody, Administrator przetwarza także dodatkowe dane w postaci nr PESEL, daty urodzenia oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wystawienia PIT-11.
 1. Podstawy i cele przetwarzania 

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie:

 1. umowy w celu zapewnienie realizacji usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną (zaakceptowany przez Użytkownika Regulaminu Platformy (art. 6, ust. 1, lit. b  RODO);
 2. zgody na wysyłkę Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
 3. rejestracji konta na Platformie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. korzystania z usługi formularza kontaktowego na Platformie w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami oraz w związku z dopasowaniem treści Platformy do zainteresowań Użytkownika, oraz analiz statystycznych i udoskonalenia usług Administratora) (art. 6, ust. 1, lit. f, RODO);
 6. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku postępowania reklamacyjnego i konieczności rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych w związku z działaniem Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 7. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – w przypadku informowaniu o nowościach na Platformie, promocjach, nowych ofert (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 8.  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w celach podatkowych, m.in. wystawienia dla Użytkownika, który wybrał nagrodę formularza PIT-11 ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
 1. Okres przechowywania danych 

Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres  świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, tj. ewentualnie do momentu usunięcia konta w celu zaprzestania korzystania przez Użytkownika ze szkoleń lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń; w przypadku dopasowania treści Platformy Administratora do zainteresowań Użytkownika, analiz statystycznych i udoskonalania usługi - dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Platformy, nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia zakończenia umowy.

Dodatkowo Administrator może przechowywać dane Użytkownika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Użytkownikowi dalsze korzystanie z Platformy, a w szczególności uniemożliwia korzystanie z oferowanych szkoleń, zbieranie punktów i odbieranie nagród.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych Użytkownika będą:

 1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,
 2. upoważnieni pracownicy Administratora  i upoważnione osoby działające na zlecenie Administratora,
 3. podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność Administratora.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.  

 1. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
 2. prawo do sprostowania danych,
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych oraz

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo wsparcia Administratora Użytkownik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Profilowanie 

Za pomocą plików cookies stosowanych w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika w tym poprzez analizę tego jak często Użytkownik odwiedza Serwis, czy jakie produkty najczęściej ogląda, jakiego rodzaju artykuły czyta. Analiza zachowań w Internecie pomaga Administratorowi rozumieć zwyczaje i oczekiwania Użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. W ten sposób Administrator ma możliwość prezentowania reklam dopasowanych do Użytkownika (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko artykułów dotyczących zawału serca) oraz spośród dostępnych materiałów i artykułów przedstawiać głównie takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom Użytkownika. 

Jeśli Użytkownik zrezygnuje  z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do swoich zainteresowań nie oznacza to, że nie będzie otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z Serwisów. W takim przypadku Użytkownik będzie otrzymywał reklamy, ale bez związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika w Serwisie. 

 

POLITYKA COOKIES

 1. Definicja
 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zawierają nazwę domeny Serwisu, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatową  nazwę. Pliki cookies często zawierają w sobie informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie Użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.
 2. Administrator może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
 1. Cel wykorzystywania cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 1. świadczenia Usług;
 2. dostosowywania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niego; np. pliki cookies mogą rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu;
 4. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika 
 1. Rodzaje plików cookies
 1. Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies ze względu na ich długość życia:
 1. sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają między innymi określenie preferencji Użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.
 1. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies ze względu na cele, jakim służą:
 1. niezbędne do działania Usług- umożliwiające korzystanie z usług Administratora np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 3. wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
 4. funkcjonalne - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik
 5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań;
 6. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących Serwisu;
 1. Informacje dodatkowe

Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies zostały wyjaśnione przez poszczególne przeglądarki:

 1. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
 3. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 4. Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html 

Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies oraz pliki cookies do następujących dostawców: Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.